Zapraszamy do Fromborka!

ul. Katedralna  8
14-530 Frombork
Kategorie
Archiwum

Peregrinus Warmiensis. Sanktuaria, cudowne wizerunki i pielgrzymki na Warmii

Szliśmy boso – powiada jeden z pątników – w niektórych latach było bardzo zimno, z przeznaczonymi świecami, które były darem dla Boga.

ks. Maksymilian Falk, wywiad z Pawłem Jedamskim z Nowych Włók, ur. w 1909 r.

Za mojego dzieciństwa – powiada jedna ze starszych Warmiaczek – z łosierą chodziło bardzo dużo, potem coraz mniej. Przyszły lepsze czasy, ludzie pozbogacali się, nie chcieli chodzić, woleli jechać bryczką. Dawniej, jak szli pieszo, to mówili, że to «letko, zdrowo i sporownie». A teraz jak słońca nie ma, to już im zimno w nogi. Przyszły też lepsze lata, większe urodzaje, nie było głodu, chorób, zarazy itp. i ludzie zapomnieli o ślubach.

ks. Maksymilian Falk, wywiad z Marią Zientarą-Malewską z Olsztyna, ur. w 1894 r.

„Pielgrzym” – peregrinus oznacza w j. łacińskim tego, kto idzie per agros – „przez pole”, a więc oznacza kogoś, kto znajduje się daleko od swojego miejsca zamieszkania, kogoś oddalonego od bliskiego i znanego sobie środowiska. Peregrinus to także obcy / cudzoziemiec / przybysz.
Na Warmii wykształtował się odrębny typ pielgrzymek, określanych jako łosiery. Łosiera (zwana też ofiarą lub kompanją) – „wotywna pielgrzymka”, forma ślubu czynionego w wyniku nieszczęść, chorób, zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych czy zarazy zwierzęcej. Ślub ów mógł być indywidualną intencją, częściej jednak były to śluby zbiorowe większych społeczności danej wsi czy miasta, która to społeczność postanawiała odbywać co roku pielgrzymkę do danego kościoła czy konkretnego patrona, by wyprosić wstawiennictwo.

Łosiery udawały się często do najbliższych kościołów parafialnych na odpust, wtedy zwano je dodatkowo kiermasami i łączono z rodzinnymi przyjęciami. Połączenie idei pielgrzymki z jednym konkretnym ślubem stanowiło specyfikę i wyróżnik warmińskiej pielgrzymki.
Łosiery zaczęły powstawać w wieku XVII, a ich największa popularność przypadła na XVIII stulecie, gdy zbiedniałe tereny Warmii spustoszone wojnami szwedzkimi nawiedzały ostre, wyniszczające zimy i epidemie – zwłaszcza zaraza z lat 1709-1711, gdy umarła 1/3 ludności Warmii (24 tys. ludzi).

Plakietka (znaleziona na terenie Gdańska) przedstawiająca kielich z dwoma uchwytami i hostią, powyżej głowa Chrystusa, z sanktuarium w Osiekach (Wusseken) nieopodal Koszalina, XIV/XV w. (Zbiory prywatne)

Powszechność łosier wygasa powoli w latach 30-tych XX wieku. W 1939 roku pruskie władze administracyjne wydały zakaz odbywania łosier. Z kolei po 1945 roku mieszkańcy Warmii bali się opuszczać swoje domy i udawać się do innych miejscowości.

Łosiery organizowali pierwotnie księża, później zaś mężczyźni świeccy tzw. prowadnicy, prowodyrzy lub przepoziedacze. Przewodzili oni modlitwie i śpiewom. Zbierali ofiary na świece i msze, starali się o stosowny list od proboszcza na drogę.
Z łosierami wiązał się również zwyczaj fundowania dużych świec, na które składali się uczestnicy pielgrzymek, świece te zanoszono do sanktuariów. Na zakup wosku składali się wszyscy uczestnicy pielgrzymki (zazwyczaj ilość wosku wystarczała na wykonanie dwóch, czterech, a niekiedy nawet sześciu dużych świec).
Jednocześnie znakiem odbytej pielgrzymki były także małe świeczki intencyjne tzw. łosierki.
Opłatę na ten typ świeczek zbierali tzw. kościelnicy, posługując się dzwoneczkiem na kiju. Łosierki stawiano w dzień odpustu na ławkach kościelnych lub na specjalnych metalowych stolikach.
Po przybyciu na miejsce (zmęczeni, bosi) pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie (często były to nieszpory) i przystępowali do sakramentu pojednania. Noc spędzano w okolicy, nad jeziorami, spożywając jedzenie i śpiewając. Drogę powrotną pokonywano często furmankami. Po powrocie do domu odmawiano modlitwę w podzięce za szczęśliwą podróż.
Mieszkańcy Warmii systematycznie i wielokrotnie w ciągu roku pielgrzymowali głównie w intencjach przebłagalnych, wykorzystując okresy odpoczynku od pracy (np. czas przed rozpoczęciem żniw).

Łosiery udawały się do wielu miejsc pielgrzymkowych:
1. Sanktuaria związane z kultem Matki Boskiej:
– Święta Lipka
– Stoczek Klasztorny
– Gietrzwałd
– Krosno
2. Sanktuaria związane z kultem Najświętszego Sakramentu:
– Głotowo
– Bisztynek
3. Sanktuaria związane z kultem Krzyża Świętego:
– Chwalęcin
– Braniewo
– Międzylesie

Na Warmii istniało grono świętych, którzy cieszyli się szczególną popularnością wiernych i pielgrzymów:
św. Anna – patronka kobiet brzemiennych, dzieci i rodzin
św. Antoni Padewski – patron w trudnych sprawach osobistych, modlono się także do niego z prośbą o deszcz
św. Bartłomiej – patron chroniący bydło przed pomore
św. Jakub Starszy – patron pielgrzymów i chrystianizacji Warmii
św. Józef – patron dobrej śmierci
św. Kajetan – patron od chorej skóry (leczył z wrzodów i trudno gojących się ran)
św. Katarzyna – patronka od epidemii
św. Maria Magdalena – patronka potrzebujących i znajdujących się w trudnym położeniu, patronka schorzeń wzroku
św. Mikołaj – patron wyszukujący dobrą żonę lub męża; patron rybaków chroniący przed burzami i zagrożeniem na morzu
św. Roch – patron od zarazy i wrzodów
św. Rozalia – patronka od zarazy i chorób bydła
św. Walenty – patron od epilepsji tzw. „zielgi”

Wiele kościołów warmińskich funkcjonowało jako pomniejsze, choć ważne sanktuaria związane z kultem świętych patronów, należały do nich m.in.:
Barczewo (kult św. Antoniego)
Barczewko (kult św. Izydora Oracza, kult św. Bartłomieja)
Biskupiec (kult św. Laurentyna)
Bisztynek (kult św. Macieja, kult św. Rocha)
Cerkiewnik (kult św. Anny)
Gutkowo (kult św. Wawrzyńca)
Jesionowo (kult św. Walentego)
Jonkowo (kult św. Rocha)
Klewki (kult św. Walentego, kult św. Rocha, kult św. Marii Magdaleny)
Kramarzewo (kult św. Rocha)
Purda (kult św. Rozalii)
Sętal (kult św. Mikołaja)
Tłokowo (kult św. Rocha)
Wrzesina (kult św. Marii Magdaleny, kult św. Apolonii)

Prezentowana wystawa czasowa pt. „Peregrinus Warmiensis. Sanktuaria, cudowne wizerunki i pielgrzymki na Warmii” ma na celu przypomnienie niezwykłego fenomenu jakim były warmińskie łosiery, ukazując je w odniesieniu do powszechnej idei pielgrzymowania i przynależnym jej rytom etiologicznym, rytuałom i gestom.

Początek wystawy stanowi „prolog” poświęcony europejskiemu pielgrzymowaniu, prezentujący późnośredniowieczne plakietki pielgrzymie (ze zbiorów prywatnych i Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu) oraz inne artefakty (np. rysunek Aleksandra Kotsisa przedstawiający Szlachciankę w stroju pielgrzymim z 1870 r. ze zbiorów prywatnych czy XV-wieczny różaniec z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu).

Do warmińskich łosier wprowadzają odwiedzających niezwykłej urody dwa obrazy przedstawiające najważniejszego patrona pielgrzymów – św. Jakuba Apostoła (z kościołów w Sułowie i Tolkowcu).
Wejście prowadzące do właściwej ekspozycji flankują dwa XVIII-wieczne konfesjonały z kościoła p.w. św. Macieja i Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bisztynku, przypominające symbolicznie o „oczyszczającej” spowiedzi, tak ważnej dla samej idei pielgrzymowania.
Dalsza właściwa przestrzeń ekspozycji sama w sobie stanowi już odrębny świat portretujący warmińskie łosiery, z dominantą w postaci „zadrzewionej” przestrzeni, w której umieszczono XV-wieczną Pietę z sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie oraz towarzyszącą jej kopię cudownej koszulki z czczonego w Gietrzwałdzie wizerunku. Sukienka „zawieszona” w przestrzeni przypomina o fakcie przejęcia przez obraz roli kultowego obiektu, który wcześniej pełniła wspomniana Pieta.
„Las lip” – drzewna instalacja dekorująca środkową ekumenę odnosi się do mitów założycielskich wielu sanktuariów. Drzewa znaczyły obszar nadprzyrodzonej mocy, kreowały etiologię świętego miejsca, podkreślały niezwykłe okoliczności zjawienia się cudownego wizerunku. Drzewa/krzewy przyjmujące rolę służebną wobec sacrum posiadały zawsze dobroczynną moc; w ludowym odbiorze były to rośliny przyjazne człowiekowi, lecznicze, odganiające pioruny, obdarzające słodkimi owocami. Matka Boska objawiała się na osice, dębie, leszczynie, różanym krzewie, „krzewie paprociowym”, klonie, gruszy i lipie.

Ekspozycja poprzez zaprezentowane zabytki/obiekty/artefakty wypożyczone z wielu warmińskich kościołów przypomina o innych ważnych elementach charakterystycznych dla sanktuariów w całej Europie, takich jak:
1. rola zwierząt (w legendach założycielskich wielu ośrodków sanktuaryjnych ważny udział przypada zwierzętom, głównie koniom, krowom, bykom i wołom; zwierzęta stawały się przewodnikami do świętych miejsc i świętej osoby; jako pierwsze odkrywały przestrzeń sakralną i doznawały wiedzy o cudownej figurze/kultowym obrazie zyskując funkcję pośrednika między człowiekiem, a Sacrum – na fromborskiej wystawie udowadniają to zabytki z sanktuarium w Głotowie)
2. woda czyli źródła, studzienki, rzeki – pełniące istotną funkcję w przypadku narodzin licznych sanktuariów (wiele sanktuariów zakładano na terenach nawodnionych, położonych nad wodą; Matka Boska patronowała kapliczkom nadbramnym w miastach pomorskich, które mieściły się nad wylotami ulic kierujących się ku rzekom); istniały również cudowne wizerunki, które woda „ukazywała” światu i wiernym – cudowne obrazy i rzeźby objawiały się nad studzienkami, pozwalały się wyławiać z jeziora, przypływały z nurtem rzeki, przynosiły je morskie fale czy łodzie bez wioseł i żagli (ten typ cudownych wizerunków objawionych przez żywioły (w tym wodę) tworzyły niezwykłą, odrębną odmianę acheiropoietosu -„wizerunku nie ręką ludzką uczynionego“) – przykładem tego typu wizerunku jest XVII-wieczny obraz Matki Boskiej z Kaplicy Jerozolimskiej p.w. św. Krzyża w Olsztynie (malarski odpowiednik kultowej rzeźby z Łąk Bratiańskich)
3. źródła jako „materia wybrana” (woda ze świętych źródeł leczyła różne schorzenia, szczególnie zaś choroby oczu). Przez stulecia wierzono, że źródła mają szczególnie czystą, a nade wszystko uzdrawiającą wodę. W kulturze ludowej kojarzono otwór studzienny czy źródło z okiem (w polskich gwarach słowo „oko” było odnoszone do wszelkich otworów ziemi). Gietrzwałd należy do sanktuariów, w których lecznicze źródełko odgrywało niezwykle istotną rolę. Posługiwanie się wodą w celach uleczających stanowiło tu i stanowi najważniejszy gest rytualny, praktykowany przez pielgrzymów (wykorzystujących samą wodę, bądź wodę łączoną z płótnem) – temat ten podejmują dwa fotogramy archiwalnych pocztówek ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Na wystawie zgromadzono szereg wysoce interesujących obiektów pochodzących zarówno z najważniejszych i największych sanktuariów warmińskich, jak i z bardziej miejscowych/lokalnych, choć niezwykle ważnych miejsc, do których zmierzały łosiery, jak np. Kramarzewo (XVIII-wieczny obraz św. Rocha), Jonkowo (XVIII-wieczna rzeźba św. Rocha), Cerkiewnik (XVIII-wieczna rzeźba św. Anny), Barczewko (XIX-wieczny woreczek na kolektę, XX-wieczny świecznik na łosierki) czy Tuławki (XVIII-wieczny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem). O świętym patronacie roztaczanym nad pielgrzymami w trudnej, niebezpiecznej fizycznie i pełnej błagań duchowych drodze przypominają wizerunki św. Jakuba Apostoła (z Lidzbarka Warmińskiego, Dobrego Miasta, Tolkowca i Sułowa), a także niezwykle rzadki ikonograficznie XVIII-wieczny obraz z kościoła w Sząbruku ukazujący Anioła Stróża prowadzącego pielgrzyma.

Odrębną część ekspozycji stanowi mała sala Dawnego Pałacu Biskupiego, którą zaaranżowano i przeobrażono w miejsce aktywnej mocy Sacrum odpowiedzialnej za uzdrowienia. „Sakralna mobilność” wiązała się z różnego rodzaju intencjami, większość z nich dotyczyła jednak sfery chorobowej, którą chciano zlikwidować przez bezpośrednią partycypację w szeroko pojętej mocy Sacrum. Dzięki uzdrawiającemu celowi pielgrzymki sanktuaria stały się miejscami o „duchowym magnetyzmie”, potwierdzanym przez przypadki uleczenia. Centralny punkt pielgrzymki stanowił wysiłek kontaktu / łączności z boską istotą – „boskim innym” odpowiedzialnym za uleczenie i oczekującym w zamian daru.

Pielgrzym to człowiek zawieszony między stanem zdrowia i choroby, to człowiek często niepełny, niedoskonały, inny, gorszy, zdeformowany, przez co zyskiwał często status wykluczonego czy izolowanego. Zatem uzdrowienia mające miejsce w ośrodkach sanktuaryjnych niejako naturalnie przywracały społeczności jej członków.
W centrum tej przestrzeni umieszczono XVIII-wieczny wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem odzianej w koszulkę (zbiory Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie) z towarzyszącą mu parą XX-wiecznych świeczników łosierowych z sanktuarium w Głotowie. Akt uzdrowień prezentują fotogramy malowanych cudów leczniczych, dekorujących ściany sanktuariów w Świętej Lipce i Chwalęcinie. Sam zaś rytuał dziękczynienia i gest wotywny dokumentuje kolekcja srebrnych wotów z Chwalęcina, Świętej Lipki i Bisztynka.

Tworząc naszą ekspozycję pragnęliśmy, aby poruszyła zastygłą w sercach mieszkańców Warmii pamięć o łosierach oraz by stanowiła jednocześnie przestrzeń wiedzy dla osób nie zaznajomionych z fenomenem pielgrzymek warmińskich, które wszak różniąc się od innych polskich czy europejskich peregrynacji miały ten sam cel – niosły nadzieję spotkania z Sacrum; spotkania, które odmieniało ciało i duszę pielgrzyma, dawało mu nowe życie i tak potrzebny w trudnych, niespokojnych czasach epidemii i wojen spokój serca.
Czy w dzisiejszych czasach nie szukamy tego my sami?

Jowita Jagla

Scenariusz wystawy:
Jowita Jagla

Koncept scenograficzny wystawy:
Jowita Jagla

Kurator wystawy:
Jowita Jagla

Kwerendy:
Jowita Jagla, Weronika Wojnowska, Jagoda Semków

Realizacja wystawy:
Jowita Jagla, Weronika Wojnowska, Jagoda Semków

Realizacja techniczna wystawy:
Andrzej Długołęcki, Dariusz Grzesiak, Paweł Chorostian

Tłumaczenie w j. angielskim:
Magdalena Fowler

Współpraca:
Archidiecezja Warmińska, Olsztyn
Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn
ks. dr Tomasz Garwoliński (dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „HOSIANUM” i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn)
ks. dr hab. Marek Jodkowski (Konserwator Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn)
Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Zaporowo
Leśnictwo Kurowo
Władysław Sarak

Przygotowanie konserwatorskie obiektów:
Pracownia Konserwacji Zabytków Ewa Olkowska, Olsztyn

Wykonanie kopii sukienki z cudownego obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej:
Pracownia Konserwacji Zabytków Ewa Olkowska, Olsztyn: Marek Olkowski i Maciej Załuski

Zdjęcia:
Bożena i Lech Okońscy

Kościoły, sanktuaria, muzea i kolekcje prywatne reprezentowane na wystawie:
Kościoły Archidiecezji Warmińskiej:
Kościół p.w. św. Wawrzyńca i św. Katarzyny, Barczewko
Kościół p.w. św. Macieja i Najdroższej Krwi Pana Jezusa, Bisztynek
Kościół p.w. św. Krzyża, Braniewo
Kościół p.w. św. Katarzyny, Cerkiewnik
Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, Chwalęcin
Kolegiata p.w. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych, Dobre Miasto
Bazylika p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Gietrzwałd
Kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela, Głotowo
Kościół p.w. św. Bartłomieja, Jeziorany
Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela, Jonkowo
Kościół p.w. św. Rocha, Kramarzewo
Kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, Lidzbark Warmiński
Kaplica Jerozolimska p.w. Krzyża Świętego, Olsztyn
Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, Sułowo
Kościół p.w. św. Mikołaja, Sząbruk
Bazylika p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, Stoczek Klasztorny
Bazylika p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, Święta Lipka
Kościół p.w. św. Marcina, Tolkowiec
Kościół p.w. św. Michała Archanioła, Tuławki
Muzea:
Muzeum Mikołaja Kopernika, Frombork
Muzeum Archeologiczno-Historyczne, Elbląg
Muzeum Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn
Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn
Muzeum Jezuitów, Święta Lipka

Zbiory prywatne, Tczew
Zbiory prywatne, Warszawa

Kategorie
PROJEKTY

Digitalizacja i udostępnienie wybranych zasobów muzealnych

Obecnie w naszym muzeum trwają prace digitalizacyjne, które są realizowane w ramach zadania „550-lecie urodzin Mikołaja Kopernika – digitalizacja i udostępnienie wybranych zasobów muzealnych fromborskiego Muzeum”, na który w lipcu 2022 r. otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu Kultura Cyfrowa 2022. Także w październiku pozyskaliśmy dotację celową od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na pozostałą kwotę potrzebną do realizacji zadania.

W 2023 r. przypada 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Celem projektu jest wykorzystanie narzędzi cyfrowych do przybliżenia realiów życia w epoce Kopernika na terenie Warmii, zapoznanie szerokiego grona odbiorców z jego historią życia, dokonaniami oraz wzbudzenie refleksji, jak ogromny wpływ miało jego dzieło na obecne czasy. Zadanie przewiduje stworzenie repozytorium cyfrowego zbiorów fromborskiego Muzeum, digitalizację 100 reprezentatywnych muzealnych i bibliotecznych obiektów (obrazów, instrumentów astronomicznych, mebli, grafik, starodruków) pochodzących ze zbiorów muzeum i udostępnienie ich wizerunków cyfrowych na specjalnie utworzonej stronie internetowej. Powstałe repozytorium wraz z nowym systemem bazodanowym i dedykowana prezentacji zbiorów online strona pozwoli na cyfrowe zabezpieczenie cennych zbiorów naszego muzeum i stopniowe udostępnienie ich całości szerokiemu gronu odbiorców.

Digitalizacja-fotografia

Całkowita wartość zadania: 348 532,5 zł
Wartość dofinansowania MKiDN: 144 000 zł
Wartość dofinansowania Samorządu Woj. Warm-Maz. w 2022 r.: 106 000 zł

Czas realizacji projektu: 01.07.2022 – 31.12.2023

Partnerzy projektu: Regionalna Pracownia Digitalizacji, Biblioteka Elbląska

Dofinansowano ze środków:
-Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego,
-Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Kategorie
PROJEKTY

Nowe wyposażenie wystawiennicze

Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego udało nam się zakupić nowe wyposażenie wystawiennicze.

Tytuł projektu:
Zakup wyposażenia wystawienniczego dla potrzeb Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Cel:
Wzrost potencjału turystycznego, uatrakcyjnienie prezentacji treści zasobu muzealnego poprzez modernizację oraz rozszerzenie istniejącej oferty wystawienniczej w kontekście promocji, ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Przedmiot:
Zakup nowoczesnego wyposażenia wystawienniczego w celu modernizacji istniejącej oferty kulturalnej oraz wdrożenia nowej oferty kulturalnej, wpisującej się w wachlarz produktów turystycznych województwa warmińsko-mazurskiego.

W ramach projektu przewiduje się zakup wyposażenia w zakresie:
– nowoczesnych gablot wystawienniczych, spełniających wymagania określone przez MKiDN,
– gabloty holograficznej.

Realizacja zadania umożliwi stworzenie oferty dostosowanej do potrzeb współczesnego odbiorcy oraz stworzenia nowej oferty – warsztatów kulturowych.

Wartość projektu: 770 500 zł netto
Dofinansowanie: 585 502,95 zł

Data realizacji: 30.09.2022 – 31.10.2023

nr projektu: RPWM.06.01.02-28-0039/22

Kategorie
PROJEKTY

Katalog zbiorów „Świat Kopernika”

W 2022 r. Muzeum wydało nową publikację pt. „Świat Kopernika w świetle zabytków ze zbiorów Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku”. Jest to pierwszy tak obszerny katalog zbiorów Muzeum, który poświęcony został obiektom z czasów Mikołaja Kopernika. Projekt zrealizowaliśmy w ramach zdania „Świat Kopernika – zabytki z czasów M. Kopernika w zbiorach Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku”, na który w lipcu 2022 r. otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

We wrześniu 2022 r. pozyskaliśmy także dotację celową od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na pozostałą kwotę potrzebną do realizacji zadania.

Całkowita wartość zadania: 49 639,92 zł
Wartość dofinansowania MKiDN: 31 200 zł
Wartość dofinansowania Samorządu Woj. Warm-Maz.: 18 439,92 zł

Czas realizacji projektu: 02.05.2022 – 30.11.2022

Od samego początku swojego istnienia Muzeum gromadzi zabytki związane z Mikołajem Kopernikiem i epoką, w której żył i działał. Ze względu na znikomą liczbę zachowanych obiektów związanych bezpośrednio z astronomem tym większe znaczenie mają zgromadzone zabytki kultury materialnej z czasów, w których żył. Przypadające na 2023 rok rocznice (550-ta rocznica urodzin i 480-ta śmierci Mikołaja Kopernika) są doskonałą okazją, aby zebrać znajdujące się w różnych kolekcjach Muzeum obiekty związane z epoką Mikołaja Kopernika.

Katalog prezentuje najważniejsze i najbardziej interesujące obiekty z przełomu czasów średniowiecza i renesansu, zabytki datowane zarówno na lata życia Mikołaja Kopernika, te nieco wcześniejsze, późniejsze, jak i kopie, które pozwolą zobrazować epokę, realia i świat, w jakim przyszło żyć Kopernikowi.

„Świat Kopernika” o nakładzie 300 egzemplarzy wydany został drukiem jesienią 2022 r. Katalog dostępny jest także w wersji PDF na naszej stronie internetowej!

Dofinansowano ze środków:
-Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
-oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Kategorie
Minione wydarzenia

Fromborskie obchody 550. rocznicy urodzin Kopernika

Zapraszamy na fromborskie obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika!

18 lutego

9:30, 11:00 – warsztaty muzealne dla dzieci „Kopernik i pieniądze” – 4+ (obowiązują rezerwacje miejsc) Gmach Główny Muzeum Mikołaja Kopernika

12:30, 14:00 – warsztaty muzealne dla dzieci „Kopernik i pieniądze” w glinie i pierniku – 7+ (obowiązują rezerwacje miejsc) Gmach Główny Muzeum Mikołaja Kopernika

10:20, 12:00, 12:50, 13:40, 15:20 – seanse w Planetarium (obowiązują rezerwacje miejsc)

10:00, 13:00, 15:00 – oprowadzania kuratorskie po wystawie stałej „Mikołaj Kopernik – życie i dzieło” Gmach Główny Muzeum Mikołaja Kopernika

12:30, 13:30, 14:30 – zwiedzanie Parku Astronomicznego z przewodnikiem

18:00 – nocny pokaz nieba (przy dobrej pogodzie) Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika

19 lutego

8:45 – inauguracja oficjalnych obchodów; pokaz eksperymentu Foucaulta – Robert Szaj;

„Kopernik tego nie widział” otwarcie wystawy astrofotografii – Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział w Warszawie Wieża Radziejowskiego

9:30 – uroczysta Msza Święta z udziałem Warmińskiej Kapituły Katedralnej;

złożenie kwiatów na grobie Mikołaja Kopernika Katedra

10:45–11:45 – otwarcie zmodernizowanej wystawy „Mikołaj Kopernik – życie i dzieło”;

prezentacja nowej publikacji muzealnej „Świat Kopernika” Gmach Główny Muzeum Mikołaja Kopernika

12:00 – prezentacja rękopisów Mikołaja Kopernika – ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko Nowy Pałac Biskupi

12:30 – urodzinowy stół Mikołaja Kopernika – akcja artystyczna Agnieszki Markowicz Nowy Pałac Biskupi

13:00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej „Mikołaj Kopernik – życie i dzieło” Gmach Główny Muzeum Mikołaja Kopernika

12:00–14:00, 15:00–16:00 – wybijanie pamiątkowej monety urodzinowej Gmach Główny Muzeum Mikołaja Kopernika

14:00 – koncert Zespołu Muzyki Dawnej „Vocantus” Gmach Główny Muzeum Mikołaja Kopernika

15:00–16:00 – warsztaty tańca dawnego, pokaz replik historycznych instrumentów muzycznych Gmach Główny Muzeum Mikołaja Kopernika

10:20, 12:00, 12:50, 13:40, 15:20 – seanse w Planetarium (obowiązują rezerwacje miejsc)

12:30, 13:30, 14:30 – zwiedzanie Parku Astronomicznego z przewodnikiem

18:00 – nocny pokaz nieba (przy dobrej pogodzie) Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika


Dodatkowo:

Nowa ekspozycja „Kopernik w grafice współczesnej” Gmach Główny Muzeum Mikołaja Kopernika

Wystawa pokonkursowa „Kartka urodzinowa dla Mikołaja Kopernika” (Centrum Kulturalno-Biblioteczne) Gmach Główny Muzeum Mikołaja Kopernika, Wozownia Sztuk

Niespodzianki dla dzieci Gmach Główny Muzeum Mikołaja Kopernika

Wejście na wszystkie wystawy i atrakcje organizowane w ramach 550. rocznicy urodzin Kopernika jest bezpłatne.

Rezerwacje miejsc na warsztaty muzealne oraz na seanse w Planetarium – tel. 55 244 00 88, e-mail: planet@frombork.art.pl

Kategorie
Uncategorized

40 lat Obserwatorium na Żurawiej Górze

W tym roku mija 40 lat od powstania Obserwatorium Astronomicznego na Żurawiej Górze. Pierwsze obserwacje wykonywane przez miłośników astronomii z Białego Pawilonu miały miejsce w lipcu i sierpniu 1981 r.

Serdecznie zapraszamy na nową wystawę prezentowaną w głównym budynku Parku Astronomicznego Muzeum Mikołaja Kopernika.

Ekspozycja opowiada historię powstania i rozwoju obserwatorium, które od 1981 r. służy miłośnikom astronomii. Przedstawia pracę osób zaangażowanych w budowę i funkcjonowanie tego miejsca, przede wszystkim astronomów państwa Edith i Andrzeja Pilskich. Prezentujemy także pamiątki z działań prowadzonych przez uczestników akcji „Wakacje w planetarium”, którzy odwiedzali latem Frombork by pomagać w pracy planetarium i korzystać z możliwości obserwacji na Żurawiej Górze.

Od 40 lat obserwatorium jest częścią Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. W 2015 r. zostało rozbudowane, przekształcając się w Park Astronomiczny i jest udostępniane zwiedzającym, którzy mogą zapoznać się z historycznymi i współczesnymi instrumentami astronomicznymi. To miejsce upamiętnia Mikołaja Kopernia w bardzo praktyczny sposób, pozwalając odwiedzającym je osobom doświadczyć oglądania ciał niebieskich przy pomocy teleskopów.

Kategorie
Archiwum

Skóra anatomiczna / skóra sakralna

Skóra pełni wiele ważnych funkcji: stanowi zewnętrzną powłokę chroniącą ciało przed przenikaniem wody i szkodliwych substancji, absorbuje promieniowanie ultrafioletowe, czyni barierę dla czynników fizycznych, chemicznych oraz mechanicznych. Chroni organizm przed utratą płynów wewnątrzustrojowych, dzięki obecności komórek układu immunologicznego pełni funkcję bariery immunologicznej.

Ludzka skóra należy też do najbardziej intymnych części ciała, nie tylko „rekomenduje” ciało, ale też właściwie nim jest. Ciało pozbawione skóry jest odarte z tożsamości, indywidualności. Człowiek bez skóry, bez przynależnego jej koloru, blizn, śladów emocji, śladów istnienia jest człowiekiem, ale nie jest osobą, skóra nie jest bowiem biernym okryciem – zdradza wiek, status fizjologiczny, jest społecznym afiszem; ogłasza kim jesteśmy albo kim chcielibyśmy być.

Skóra jest suknią, ubiera ciało, często nosi funkcję ciała symbolicznego. Od czasów starożytnych pojmowano skórę jako realną granicę między wielkim, a małym światem; graniczną membranę między Makrokosmosem, a Mikrokosmosem. Skóra nie jest tylko strefą graniczną, ale także zmysłowym obszarem, dzięki któremu człowiek odbiera świat zewnętrzny. Z drugiej strony jest też narzędziem, za pomocą którego świat zewnętrzny odbiera indywidualnego człowieka, poprzez treści i komunikat, które ten ujawnia zabiegami kosmetycznymi i estetycznymi.

Skóra stała się istotnym symbolem/znakiem/pojęciem wykorzystywanym zarówno w sztuce świeckiej (w ikonografii bogato ilustrowanych dzieł anatomicznych) jak i w sztuce religijnej (w przestrzeni obrazującej tzw. „zranionych uzdrowicieli” – leczących patronów dotkniętych chorą skórą/symboliczną raną, w symbolicznych ujęciach Mandylionu i Weraikonu). Obie przestrzenie obrazowe – pozornie odległe i obce – przenikały się, wpływając na siebie, inspirując się i tworząc wreszcie nową jakość ikoniczną, charakterystyczną dla sztuki nowożytnej.

Najnowsza wystawa prezentowana w Szpitalu św. Ducha (Dział Historii Medycyny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku) dotyka zjawiska prezentacji skóry w szerokim aspekcie ikonografii świeckiej (anatomicznej) i sakralnej (ikonografia świętych). Ekspozycję tworzą odrębne przestrzenie podejmujące trzy zjawiska tematyczne: I Skóra anatomiczna, II Skóra jako tkanina, III Skóra sakralna.

Skóra anatomiczna

Pierwsza część ekspozycji wprowadza widza w tematyczny krąg ujęcia określanego jako écorché – (franc. okoronowany, odarty ze skóry) – przedstawień anatomicznych ukazujących człowieka bez skóry, z widocznymi mięśniami, muskułami i ścięgnami. Ten typ ilustracji rozpowszechnił się dzięki najsłynniejszemu nowożytnemu traktatowi anatomicznemu Andreasa Vesaliusa De humani corporis fabrica (I wydanie 1543 r.). Drzeworyty z tego dzieła ukazywały postacie pozbawione skóry jako istoty ożywione/ obdarzone symbolicznym gestem. Na wystawie fromborskiej typ vesaliańskiego écorché prezentują starodruki: De humani corporis fabrica Andreasa Vesaliusa (II wydanie 1555 r.) ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „HOSIANUM” i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, oraz dwa wznowienia dzieła Vesaliusa ze zbiorów Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Anatomische Erklarung der Original Figuren Andreas Vesal… Heinricha Levelinga (Ingolstadt 1783 r.) oraz Andreae Vesalii Bruxellensis icones anatomicae (Munich 1934 r.).

Skóra jako tkanina

Symboliczne zrównanie skóry, a nawet szerzej, całego ciała z tkaniną było obecne już w literaturze starożytnej – wszelkie ciało starzeje się jak odzienie (Syr 14,7). Wśród antycznych kulturowych toposów porównujących skórę z odzieniem/ubraniem znaczącą rolę pełnił mit tzw. „zatrutego ubrania” – symbolizującego drugą/ chorą skórę posiadającą moc uśmiercania (np. koszula nasączona krwią Nessosa podarowana Herkulesowi przez Dejanirę).

Wątek szaty sugerującej obecność ciała fizycznego pojawiał się nie tylko w literaturze, ale także w wielu późniejszych (średniowiecznych i nowożytnych) przykładach ikonograficznych, m.in. w przedstawieniach całunu śmiertelnego Chrystusa (w wyobrażeniach Grobu Pańskiego), w ujęciu chlamys – tkaniny spoczywającej na tronie w ikonografii hetoimasii czy w wyobrażeniach chusty „naznaczonej” raną boku Chrystusa (jeden z typów Arma Christi). Bezkształtna tkanina czyni w tych przedstawieniach nowy obraz, zapowiada ciało, albo powoduje jego oczekiwanie. Symboliczne porównywanie skóry i ciała do tkaniny odnajdujemy również w ikonografii „Chusty św. Weroniki” i Mandylionu oraz w ujęciach „Tuniki Jezusa”.

Ten rodzaj przedstawień reprezentują na ekspozycji XVII i XIX-wieczne rzeźby św. Weroniki z chustą z kościołów w Jezioranach i Ignalinie, XIX-wieczny Mandylion z Grobu Pańskiego z kościoła w Cerkiewniku, a także XIX-wieczne rzeźbiarskie wyobrażenia Arma Christi z kapliczki w Bzowcu i bramy kościelnej w Płoskini. Obiekty te uzupełniają XVI, XVII i XVIII-wieczne starodruki ze zbiorów Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, prezentujące bogactwo ówczesnej ikonografii anatomicznej dotyczącej ludzkiej skóry (m.in. Bauhin Caspar, Vivae imagines partium corporis humani aeneis formis expressae &ex theatro anatomico…, Franckfurt 1620; Joannis Browne, Verteutschte Neue Beschreibung Derer In dem menschlichen Cörper befindlichen Musculen…, Berlin 1704; Giulio Cesare, Anatomische Tafeln…, Frankfurt 1656 r.). Wśród grafik zamieszczonych w prezentowanych starodrukach znajduje się również m.in. symboliczne przedstawienie skóry dekorującej aulę, w której odbywa się pokaz anatomiczny (F. Glissoni, Anatomia Hepatis, Hagae 1681). Na innych rycinach skóra „noszona” jest przez sekcjonowane ciała niczym płaszcz, podnoszona jak fartuch, odsłaniana z delikatnością, trzymana elegancko, wywijana fałdami na podobieństwo sukni; same zaś ciała anatomiczne przedstawiono w taki sposób, jakby brały aktywny udział we własnej sekcji. Unosząc skórę jak część ubioru, zdają się zapatrzeni w swoje mięśnie, organy trawienne czy reprodukcyjne…

Skóra sakralna

Trzecia część ekspozycji przedstawia sylwetki ważnych świętych uzdrowicieli, których anty-chorobowy patronat opierał się na podobieństwie między konkretnym schorzeniem, a cierpieniem fizycznym (jakie święci ci ponieśli w akcie męczeństwa). Dzięki temu reprezentowali oni typ tzw. zranionego uzdrowiciela, który mimo leczniczych umiejętności sam musi doznać bólu, bądź zostać napiętnowany symboliczną raną. Święci uzdrowiciele w prosty sposób naśladowali Chrystusa, który uczynił własne rany źródłem uzdrawiającej mocy.

Do najbardziej popularnych patronów obdarzonych symboliczną raną bądź posiadających chorą skórę należeli: św. Roch (patron chroniący przed epidemią), św. Sebastian (patron anty-zarazowy), Hiob (patron schorzeń skórnych i osób trędowatych) oraz Łazarz (opiekun trędowatych). W tej części wystawy zaprezentowano „portrety” wymienionych świętych, które wypożyczono z cerkwi i kościołów w Braniewie, Kolnie, Kadynach i Stoczku Klasztornym oraz z instytucji muzealnych (Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie; Muzeum Diecezjalnego we Włocławku, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Jezuitów w Świętej Lipce i Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie).

Zapraszamy Państwa w podróż do krainy ludzkiej skóry, do odkrycia sekretów ciała mieszczących się pod skórą.

Jak pisał Bartolomeo Dotti w jednym ze swoich zjawiskowych wierszy:
Szkielet to księga. Tam nieznane
Tajemnice obserwujesz ludzkiego losu
I obranych z mięsa kości otwarte stronice
Mówią o dogmatach życia w obliczu śmierci.
Przepytany językami noży
Odpowiada ci pokrojony trup
Ustami wielu ran
Paolo Camporesi, Laboratoria zmysłów, Gdańsk 2005, przeł. J. Ugniewska

Jowita Jagla

Scenariusz wystawy:
Jowita Jagla

Koncept scenograficzny wystawy:
Jowita Jagla

Kurator wystawy:
Jowita Jagla

Kwerendy:
Jowita Jagla, Weronika Wojnowska, Jagoda Semków

Realizacja wystawy:
Jowita Jagla, Weronika Wojnowska, Jagoda Semków

Realizacja techniczna wystawy:
Andrzej Długołęcki, Dariusz Grzesiak, Rafał Kodzis

Multimedia:
Żaneta Wlizło, Zorjana Polenik

Opracowanie graficzne:
Janusz Goliński

Projekt nimbu na rycinie tytułowej:
Paweł Chorostian

Tłumaczenie w j. angielskim:
Magdalena Fowler

Współpraca:
Archidiecezja Warmińska, Olsztyn
Diecezja Elbląska, Elbląg
ks. dr Tomasz Garwoliński (dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „HOSIANUM” i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn)
ks. dr hab. Marek Jodkowski (Konserwator Archidiecezji Warmińskiej)
ks. Andrzej Starczewski (Konserwator Diecezji Elbląskiej, Dyrektor Muzeum Diecezji Elbląskiej)

Przygotowanie konserwatorskie obiektów:
Pracownia Konserwacji Zabytków Ewa Olkowska, Olsztyn

Zdjęcia:
Bożena i Lech Okońscy

Kościoły, sanktuaria, kapliczki, muzea i kolekcje prywatne reprezentowane na wystawie:

Kościoły Archidiecezji Warmińskiej:
Kościół p.w. św. Katarzyny, Cerkiewnik
Kolegiata p.w. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych, Dobre Miasto
Kościół p.w. św. Jana Ewangelisty, Ignalin
Kościół p.w. św. Bartłomieja, Jeziorany
Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego, Kadyny
Kaplica św. Bartłomieja, Kinkajmy
Kościół p.w. Trzech Króli, Kolno
Kościół p.w. św. Marii Magdaleny, Leginy
Kościół p.w. św. Katarzyny, Płoskinia
Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, Stoczek Klasztorny
Kościół p.w. św. Mikołaja, Sząbruk
Kościół p.w. św. Marii Magdaleny, Wrzesina

Kapliczki:
Kapliczka w Bzowcu koło Dobrego Miasta

Kościoły Diecezji Elbląskiej:
Kościół p.w. św. Mateusza, Nowy Staw
Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego, Kadyny

Cerkwie grecko-katolickie:
Cerkiew p.w. Świętej Trójcy, Braniewo

Muzea:
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Muzeum Jezuitów w Świętej Lipce
Muzeum Diecezjalne we Włocławku

Zbiory prywatne

Kategorie
DZIAŁ HISTORII MEDYCYNY

Naczynia aptekarskie XVI – XX w.

Pierwsza ceramika apteczna pojawiła się w Bagdadzie, gdzie w VIII i IX wieku w tamtejszych aptekach (zwanych sajdalani) używano naczyń glinianych (często zdobionych), posiadających różnorodne formy.

Arabowie z kolei ujawnili sekret wytwarzania naczyń aptekarskich Hiszpanom (głównym ośrodkiem wyrobu ceramiki o wzorach mieszanych hiszpańskich i mauretańskich stała się od początku wieku XII Malaga). Dwa stulecia później apteczna ceramika z Hiszpanii zaczęła być eksportowana do Włoch, gdzie wkrótce w XV i XVI stuleciu powstały samodzielne, oryginalne wytwórnie ceramiki we Florencji, Sienie, Urbino, Caffagiolo, a przede wszystkim w miejscowości Faenza – od której utworzono słowo fajans. W baroku oprócz Włoch wspaniałą ceramikę apteczną zaczęły wytwarzać ośrodki holenderskie (Delft), francuskie (np. Nevers, Marsylia, Strasburg) i niemieckie (m.in. Hanau, Norymberga, Sankt -Georgon). W Polsce najwcześniejsze poważne manufaktury założyli Radziwiłłowie w Białej Podlaskiej, Świerzniu i Żółkwi. W XVIII, XIX i XX stuleciu polską ceramikę apteczną produkowały manufaktury w Prószkowie Śląskim, Warszawie (manufaktura Karola Wolffa), Tomaszowie Mazowieckim, Kole, Lubartowie i Ćmielowie.

Mimo rosnącej mody na ceramikę apteczną przez setki lat funkcjonował w aptekach znany od wczesnego średniowiecza system przechowywania: maści, balsamy i oleje przechowywano w drewnianych puszkach, wodę, ocet, wino i syropy w kamiennych bądź glinianych dzbanach, zaś zioła i przyprawy korzenne w drewnianych skrzyniach. Konieczność stopniowej zmiany form i tworzywa z którego wykonywano naczynia aptekarskie podkreślali lekarze i aptekarze arabscy. Żyjący w XV wieku lekarz Saladin de Ascolo, autor podręcznika dla farmaceutów „Compendium aromatariorum” zwraca uwagę, iż surowce dobroczynne i leki winny być trzymane „w naczyniach szklanych, glazurowanych, ołowianych, porcelanowych, żelaznych, srebrnych, cynowych, pozłacanych i z rogu”.

Precyzyjniej różnorodność naczyń i ich funkcje opisuje XVI-wieczny lekarz i artysta-ceramik Cipriano Piccolopasso w dziele „Dell Arte dell Vasaio”. Wymienia on następujące typy ceramiki aptecznej:
– „albarello” – naczynia wklęsło-cylindryczne, przypominające kształtem segment bambusa, służące do sprowadzania i przechowywania żywic oraz surowców aromatycznych
– „boccale” – dzbany z wylewkami i bez wylewek posiadające skręcone uchwyty
– „vasi a torre” – wysokie amfory

W czasach nowożytnych naczynia apteczne nadal wykonywano z gliny, fajansu i kamionki, dopiero wynalazek porcelany miśnieńskiej w 1709 roku przez Fryderyka Boettgera aptekarza i alchemika króla Augusta II Mocnego dokonał rewolucji powodując, że porcelana szybko zaczęła być wykorzystywana w aptekach.

Naczynia apteczne nie służyły jedynie przechowywaniu surowców roślinnych i medykamentów, posiadały także szereg innych funkcji informacyjnych i estetycznych. Zdobiono je malarskimi przedstawieniami roślin, emblematami farmaceutycznymi, wizerunkami świętych, a także godłami możnych rodów, co stanowiło reklamę danej apteki i dodawało splendoru miejscu, z którego korzystali tak znamienici klienci.

Istotną rolę pełniły również napisy umieszczane na ceramice oraz pozostałych utensyliach aptecznych. Późnośredniowieczne i renesansowe utensylia apteczne posiadały często dekorację w postaci krótkich maksym o charakterze religijnym (np. „w Bogu moja nadzieja”, „Jeśli Bóg jest z nami, któż przeciw nam”, „Święta Katarzyno módl się za nami”, „Bóg stworzył leki”, „Jezu Nazareński zmiłuj się nade mną”) czy dłuższych cytatów inspirowanych Biblią („Bóg jest Miłością, a kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim” (J 4, 16), „Tobie Panie zaufałem, nie zawiodę się na wieki” Ps 30 (31).

W epoce baroku aforyzmy, sentencje zaczerpnięte z traktatów medycznych i dzieł antycznych poetów (głównie Horacego, Wergiliusza i Owidiusza) oraz cytaty biblijne zdobiły już powszechnie apteczną ceramikę, meble (szafy, regały), portale wejściowe, ściany i witryny. Większość inskrypcji głosiła wiarę w moc leczniczych roślin (np. „Z ziół, a nie ze słów powstają leki”), podkreślała tematykę wanitatywną („Przeciwko sile śmierci nie rośnie ziele w ogrodzie”, „Dlaczego człowiek umiera, skoro w jego ogrodzie rośnie szałwia”), a nade wszystko przypominała, iż powrót do zdrowia jest procesem, na który ma wpływ nie tylko wiedza człowieka, ale przede wszystkim Bóg i święci.

Skip to content