Zapraszamy do Fromborka!

ul. Katedralna  8
14-530 Frombork

Cennik usług

Cennik biletów wstępu do obiektów muzealnych

Gmach Główny (Dawny Pałac Biskupi)
Bilet normalny – 14 zł
Bilet ulgowy – 10 zł
Bilet z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny – 7 zł

Wieża Kopernika
Bilet normalny – 11 zł
Bilet ulgowy – 8 zł
Bilet z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny – 6 zł

Park Astronomiczny
Zwiedzanie dzienne
Bilet normalny – 14 zł
Bilet ulgowy – 10 zł
Bilet z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny – 7 zł

Zwiedzanie nocne (czas trwania do 1,5 h)
Bilet normalny – 17 zł
Bilet ulgowy – 11 zł
Bilet z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny – 9 zł

Bilet zbiorczy do muzeum
Gmach Główny (Dawny Pałac Biskupi) i Szpital św. Ducha (Dział Historii Medycyny)
Bilet normalny – 21 zł
Bilet ulgowy – 15 zł

Szpital św. Ducha (Dział Historii Medycyny)
Bilet normalny – 14 zł
Bilet ulgowy – 10 zł
Bilet z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny – 7 zł

Planetarium
Bilet normalny – 14 zł / bilet ulgowy – 10 zł
Dzieciom do lat 7 nie przysługuje wstęp bezpłatny do planetarium.


W przypadku osób legitymujących się „Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny” oraz „Kartą Wolontariusza Korpusu Solidarności”, karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość właściciela. 

Lekcja muzealna (propozycja wyłącznie dla szkół w trakcie roku szkolnego) – 140 zł

Warsztaty – (propozycja wyłącznie dla szkół i przedszkoli w trakcie roku szkolnego) – 160 zł

Więcej informacji o lekcjach muzealnych oraz warsztatach znajdziesz w naszej ofercie edukacyjnej.

Bezpłatny wstęp przysługuje opiekunom wycieczek szkolnych i kolonii, zwiedzających obiekty muzealne – 1 opiekun na 10 dzieci.

Grupy występujące o bezpłatny wstęp (z odpowiednim uzasadnieniem), mogą wejść do wyznaczonych przez dyrektora obiektów, po uiszczeniu zryczałtowanej opłaty w wysokości: ilość osób x 2 zł.

Kasy muzealne wystawiają faktury VAT na ww. kwot.

Dyrekcja zastrzega sobie prawo zmiany cen biletów wstępu.

Nie przewiduje się zwrotu pieniędzy za niewykorzystane bilety wstępu. Zwroty biletów przysługują jedynie w sytuacji braku możliwości wykonania usługi przez Muzeum. 

Zasady rezerwacji
Zarówno lekcje, warsztaty, jak i seanse dydaktyczne należy zamawiać z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Rezerwacje lekcji muzealnych i warsztatów:
e-mail: planetarium@muzeumkopernika.pl tel. 55 244 00 88

 • Grupa korzystająca z lekcji nie może liczyć więcej niż 25 osób
 • Grupa korzystająca z warsztatów nie może liczyć więcej niż 20 osób
 • Lekcje muzealne oraz warsztaty prowadzone są w trakcie trwania roku szkolnego (od września do czerwca)
 • Godziny organizacji zajęć w maju, czerwcu oraz wrześniu: 9.30-11.30 oraz 14.00-17.00; od października do kwietnia: w czasie pracy Muzeum
 • Czas trwania lekcji: ok. 45 min.
 • Czas trwania warsztatów: ok. 1 godz.
 • Koszt lekcji muzealnej: 100 zł od grupy
 • Koszt warsztatów: 120 zł od grupy

Rezerwacje seansów dydaktycznych w muzealnym planetarium:
e-mail: planetarium@muzeumkopernika.pl tel. 55 244 00 88

 • Seanse dydaktyczne odbywają się w godzinach seansów dodatkowych: 11.10, 12.50, 14.30, 16.20.
 • Grupa korzystająca z seansu dydaktycznego może liczyć maksymalnie 50 osób
 • Koszt seansu: 9 zł za osobę

Informacja muzealna
tel. 55 244 00 88
Rezerwacje lekcji muzealnych 
tel. 55 244 00 88, planetarium@muzeumkopernika.pl

Kasa Główna 
tel. 55 244 00 76, kasa@muzeumkopernika.pl
Planetarium
tel. 55 244 00 88, planetarium@muzeumkopernika.pl 
Szpital św. Ducha – Dział Historii Medycyny
tel. 55 243 75 62, kasa.szpital@muzeumkopernika.pl
Park Astronomiczny
tel. 55 243 80 88, park.astronomiczny@muzeumkopernika.pl

Ulgi w opłatach lub zwolnienia z opłat za wstęp do obiektów Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku


1. Opłata ulgowa za wstęp do obiektów muzealnych przysługuje, za okazaniem stosownych dokumentów, następującym osobom (mieszkańcom państw członkowskich Unii Europejskiej):

 • Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, emerytom, rencistom, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
 • Nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych,
 • Osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”.

2. Wstęp bezpłatny do obiektów muzealnych przysługuje, za okazaniem stosownych dokumentów, następującym osobom: 

 • Osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
 • Pracownikom muzeów,
 • Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 • Dzieciom do lat siedmiu (dzieciom do lat 7 nie przysługuje wstęp bezpłatny jedynie do planetarium),
 • Jednemu opiekunowi na 10 uczestników wycieczek szkolnych i kolonii zwiedzających, obiekty muzealne,
 • Honorowym Obywatelom Fromborka.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor lub upoważniona przez niego osoba mogą zastosować inne niż wymienione w cenniku bilety wstępu do obiektów muzealnych.

Cennik usług świadczonych przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku


*      przelicznik na walutę PLN wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień  wystawienia faktury 
**    z prawem do jednorazowego wykorzystania w publikacjach
***  za 1 dzień uznaje się  godziny pracy instytucji
****za dobę uznaje się godziny od 12.00 do 11.59 następnego dnia

Zniżki i zwolnienia z opłat 

 1. Pracownikom naukowym oraz studentom udziela się zniżki w wysokości do 50% za usługi świadczone w związku z pracami badawczymi.
 2. Za pracowników naukowych uważa się absolwentów wyższych uczelni, którzy w zgłoszeniu zadeklarowali cel naukowy i podali temat pracy.
 3. Dyrektor Muzeum może uznać osobę, która legitymuje się dorobkiem pisarskim i prowadzi poszukiwania o charakterze naukowym, za spełniającą warunki do korzystania z ulgi przysługującej pracownikom naukowym.
 4. Dyrektor Muzeum może obniżyć wysokość cen za usługi lub odstąpić od wymagania zapłaty należności zgodnie z art. 25 Ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (tj. Dz.U.2022 poz.385 z późn. zm.).
 5. Przy zamówieniach przekraczających 20 szt. zdjęć w technice cyfrowej przyznaje się zniżkę w wysokości 10% od ceny zamówienia.

Wytyczne dotyczące kwerend naukowych i zapytań oraz cennika usług multimedialnych świadczonych przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

§ 1

Na i prośby dotyczące przeprowadzania kwerend naukowych ze zbiorów własnych, wykonania zdjęć, skanów, reprodukcji, odbitek z materiałów światłoczułych, przygotowania negatywów i diapozytywów obiektów pochodzących ze zbiorów MMK napływające z instytucji naukowych, firm i osób prywatnych dekretowane są przez Dyrektora MMK do Działu Dokumentacji.

§ 2

Dział Dokumentacji rozdziela zadania wyszukiwania potrzebnych informacji według kompetencji.

§ 3

Zapytania i prośby dotyczące przeprowadzania kwerend naukowych ze zbiorów własnych, wykonania zdjęć, skanów, reprodukcji, odbitek z materiałów światłoczułych, przygotowania negatywów i diapozytywów obiektów pochodzących ze zbiorów MMK wykonywane są
w ramach określonych możliwości technicznych i organizacyjnych Muzeum i realizowane są według kolejności zamówień.

§ 4

Po otrzymaniu informacji zwrotnej Dział Dokumentacji zleca wyznaczonemu pracownikowi przygotowanie umowy licencyjnej oraz przygotowuje pisemną odpowiedź i informuje Zamawiającego o kosztach związanych z realizacją zamówienia, ustalonych na podstawie cennika, warunkach, na których wyniki prac zostaną udostępnione oraz przewidywanego czasu realizacji.

§ 5

 1. Zamawiający podpisuje zamówienie i uiszcza opłatę przed otrzymaniem zamówionych informacji.
 2. Umowa licencyjna na wykonanie reprodukcji/ zdjęć/ skanów/ negatywów/ diapozytywów/ materiałów filmowych zostaje podpisana przed rozpoczęciem realizacji zlecenia.
 3. Po wykonaniu zlecenia Muzeum wystawia fakturę na podstawie numeru umowy.

§ 6

 1. W przypadku wykorzystania zdjęcia obiektu muzealnego w publikacji, filmie, Internecie, na ekspozycji itp. zamawiający zobowiązany jest do podania podstawowych danych dotyczących obiektu, źródła jego pochodzenia oraz autora fotografii, skanu.
 2. Zamawiający, wykorzystując zdjęcia ze zbiorów MMK zobowiązany jest do przestrzegania zasad prawa autorskiego.
Skip to content